De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Meer informatie over de ANBI kunt u op deze pagina van de Belastingdienst terugvinden.

Stichting Chazz heeft de ANBI status van de belastingdienst.

Het is een groot goed dat de ANBI zo transparant mogelijk moet zijn in zijn doen en laten, die transparantie wordt daarom ook door de overheid verplicht.​

Stichting Chazz ANBI publicatie

Naam:
Stichting Chazz

KvK nummer:
67935044

RSIN nummer:
857232836

Contact:
​contactchazz@chazz.nl

Doel van de Stichting Chazz:
De stichting heeft ten doel:
 a. het bevorderen van scholing van kinderen in derde wereld-landen.
 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen   zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 

De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst. 

​De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijks muziekfestival door bestuursleden en vrijwilligers waarvan de opbrengst ten goede komt aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.

Bestuurssamenstelling:

M.E.T.C.M. van der Stap (Madelon), Secretaris
Th. J. Andriessen (Theo), Penningmeester

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van Stichting Chazz ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.
Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middelijk danwel onmiddelijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

Uitgeoefende activiteiten:
24-01-2017 Oprichting Stichting Chazz.
​08-04-2018 Publicatie Actuele Staten van Lasten en Baten

Actuele staten van Lasten en Baten